นโยบายความเป็นส่วนตัว/ข้อตกลงและเงื่อนไข

เว็บไซต์นี้เป็นผู้ดำเนินการสิรสุภาดอมคอม (Sirasupa.com) ตลอดทั้งเว็บไซต์ที่คำว่า “เรา”, “พวกเรา” “ของเรา” (Sirasupa.com) สิรสุภาดอมคอม (Sirasupa.com) เสนอเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลเครื่องมือและบริการที่มีอยู่จากเว็บไซต์นี้ให้กับคุณผู้ใช้เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่ระบุไว้ที่นี่

โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ / หรือสิ่งที่ซื้อจากเราคุณมีส่วนร่วมใน “บริการ” ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ข้อตกลงในการให้บริการ”, “ข้อตกลง”) รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นและเงื่อนไขและนโยบาย อ้างอิงในที่นี้และ / หรือใช้ได้โดยการเชื่อมโยงหลายมิติ เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้นำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์, ผู้ขาย, ลูกค้า, ร้านค้า, และ / หรือผู้ร่วมสมทบของเนื้อหา

โปรดอ่านข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการอย่างรอบคอบก่อนที่จะเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือการใช้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้แล้วคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ หากเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างชัดแจ้ง จำกัด ข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการ

คุณลักษณะใหม่ใด ๆ หรือเครื่องมือที่มีการเพิ่มการจัดเก็บในปัจจุบันยังจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการ คุณสามารถตรวจสอบรุ่นล่าสุดของข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการได้ตลอดเวลาในหน้านี้ใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการใด ๆ โดยการโพสต์การปรับปรุงและ / หรือการเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลง ท่านยังคงใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ดังต่อไปนี้การโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ร้านของเราแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถขายสินค้าและบริการของเราให้คุณ

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

1 การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงินก่อนวันหมดเขตระยะเวลาของ Sirasupa.com ดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

Sirasupa.com คือบริการที่จัดไว้ให้โดย Sirasupa ตามคำขอของผู้ใช้ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการจัดการกับความขัดแย้งบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถสื่อสารระหว่างกันในแบบเป็นส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่าง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาททั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังใช้ Sirasupa.com

2 การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย หรือ
ด้วยการทำข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัวกับผู้ขายและผู้ขายต้องส่งคำยืนยันของตนไปยัง Sirasupa เพื่อยืนยันข้อตกลงดังกล่าว
จะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อผ่านทาง Sirasupa.com

Sirasupa จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขาย ผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยัง Sirasupa เพื่อขอให้ Sirasupa เก็บเงินที่ซื้อไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ Sirasupa จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินที่ซื้อดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่

3 ห้ามการเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

4 สิทธิของผู้ขาย

เมื่อ Sirasupa ได้รับคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินจากผู้ซื้อแล้ว Sirasupa จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถตอบรับคำร้องของผู้ซื้อตามขั้นตอนที่ Sirasupa กำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง ผู้ขายต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง (“ระยะเวลาที่กำหนด”) หาก Sirasupa ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด Sirasupa จะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก

Sirasupa จะตรวจสอบคำตอบของผู้ขายแต่ละรายแบบเป็นกรณีๆ ไป และใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าคำร้องของผู้ซื้อประสบความสำเร็จหรือไม่โดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่ผู้ขายระบุไว้

5 สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

6 ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

7 การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ Sirasupa ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ Sirasupa ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด Sirasupa มีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดเวลาตอบรับของผู้ขาย  เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

8 การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

Sirasupa ส่งเสริมให้ผู้ใช้สื่อสารซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม เนื่องจาก Sirasupa เป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้ทำการค้าขาย ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป

ส่วนที่ 1 – เงื่อนไขร้านค้าออนไลน์

โดยยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้คุณรับรองว่าคุณจะอยู่ที่มีอายุบรรลุนิติภาวะในรัฐหรือจังหวัดที่อยู่อาศัยของคุณหรือว่าคุณจะอายุของคนส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดที่อยู่อาศัยของคุณและคุณได้ให้เราได้รับความยินยอมของคุณ อนุญาตให้อยู่ในความอุปการะของเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคุณที่จะใช้เว็บไซต์นี้
คุณอาจจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือคุณอาจใช้ในการให้บริการที่ละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์)
คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสที่มีลักษณะทำลายใด ๆ
การละเมิดหรือการละเมิดใด ๆ ของข้อตกลงจะมีผลในการเลิกจ้างทันทีของบริการของคุณ

ส่วนที่ 2 – เงื่อนไขทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการกับทุกคนด้วยเหตุผลในเวลาใด
ท่านเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต) อาจมีการโอนที่ไม่ได้เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย
คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำคัดลอก, ขาย, ขายหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดของบริการการใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการหรือติดต่อได้ในเว็บไซต์ที่ผ่านการบริการที่มีให้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา .
หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงนี้จะถูกรวมเพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ จำกัด หรือส่งผลกระทบต่อข้อตกลงเหล่านี้

ส่วนที่ 3 – ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูล

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือปัจจุบันบนเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรจะพึ่งพาหรือใช้เป็นพื้นฐาน แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาหลักถูกต้องมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นหรือมากกว่าแหล่งที่มาทันเวลาของข้อมูล การอ้างอิงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง
เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จำเป็นต้องไม่เป็นปัจจุบันและมีให้สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เรามีภาระหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของเราใด ๆ คุณยอมรับว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสู่เว็บไซต์ของเรา

ตอนที่ 4 – การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้บริการและราคา

ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เราขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใด ๆ ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาดังกล่าว) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาใดก็ได้
เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยนใด ๆ การเปลี่ยนแปลงของราคาระงับหรือการหยุดการให้บริการ

มาตรา 5 – ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี)

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีเฉพาะออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ สินค้าหรือบริการเหล่านี้อาจมีปริมาณที่ จำกัด และอาจมีการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนเท่านั้นตามนโยบายการคืนสินค้าของเรา
เราได้ทำให้ความพยายามที่จะแสดงอย่างถูกต้องที่สุดสีและภาพของผลิตภัณฑ์ของเราทุกคนที่ปรากฏอยู่ที่ร้าน เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงผลจอคอมพิวเตอร์ของคุณของสีใด ๆ จะถูกต้อง
เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ได้มีภาระผูกพันที่จะ จำกัด การขายสินค้าหรือบริการของเราให้กับบุคคลใด ๆ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจ เราอาจจะใช้สิทธิในแต่ละกรณีโดยกรณีนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด ปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานำเสนอ รายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ดุลยพินิจของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในเวลาใดก็ได้ เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทำบนเว็บไซต์นี้ใด ๆ ที่เป็นโมฆะที่ต้องห้าม
เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใด ๆ บริการข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ซื้อหรือได้มาจากการที่คุณจะตอบสนองความคาดหวังของคุณหรือว่าข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข

หมวดที่ 6 – ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ที่คุณวางกับเรา เราอาจจะใช้ดุลพินิจของเรา จำกัด หรือยกเลิกปริมาณการซื้อต่อคนต่อครัวเรือนหรือต่อการสั่งซื้อ ข้อ จำกัด เหล่านี้อาจรวมถึงการสั่งซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีของลูกค้าเดียวกันบัตรเครดิตเดียวกันและ / หรือคำสั่งที่ใช้การเรียกเก็บเงินเดียวกันและ / หรือที่อยู่จัดส่ง ในกรณีที่เราให้การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเราอาจพยายามที่จะแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่อทาง e-mail และ / หรือการเรียกเก็บเงินที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ได้ตลอดเวลาเพื่อที่ถูกสร้างขึ้นมา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะ จำกัด หรือห้ามคำสั่งว่าในการตัดสินใจ แต่เพียงผู้เดียวของเราดูเหมือนจะถูกวางไว้โดยตัวแทนจำหน่าย, ผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่าย

คุณตกลงที่จะให้ในปัจจุบันที่สมบูรณ์และถูกต้องซื้อและข้อมูลบัญชีสำหรับการซื้อสินค้าทั้งหมดได้ที่ร้านของเรา คุณเห็นด้วยกับการแก้ไขปรับปรุงบัญชีของคุณและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงที่อยู่อีเมลของคุณและหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุเพื่อให้เราสามารถดำเนินการทำธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณได้ตามต้องการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านนโยบายผลตอบแทนของเรา

หมวดที่ 7 – เครื่องมือตัวเลือก

เราอาจจะช่วยให้คุณมีการเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ตรวจสอบหรือมีการควบคุมใด ๆ หรือการป้อนข้อมูล
ท่านรับทราบและยอมรับว่าเราให้เข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว “ในฐานะที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ แสดงหรือเงื่อนไขใด ๆ และไม่มีการรับรองใด ๆ เราจะมีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของตัวเลือกเครื่องมือของบุคคลที่สามไม่มี
การใช้งานใด ๆ โดยที่คุณไม่จำเป็นของเครื่องมือที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ที่มีทั้งความเสี่ยงของคุณเองและดุลยพินิจและคุณควรให้แน่ใจว่าคุณมีความคุ้นเคยกับและอนุมัติข้อตกลงที่เครื่องมือที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง (s)
เราอาจจะในอนาคตนำเสนอบริการใหม่และ / หรือคุณลักษณะผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือใหม่และทรัพยากร) คุณสมบัติใหม่ดังกล่าวและ / หรือบริการยังจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการ

ตอนที่ 8 – การเชื่อมโยงของบุคคลที่สาม

เนื้อหาบางผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ผ่านทางบริการของเราอาจรวมถึงวัสดุจากบุคคลที่สาม
การเชื่อมโยงของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและเราไม่รับประกันและจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ หรือความรับผิดชอบในวัสดุใด ๆ ของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์หรือวัสดุอื่นใดที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหาหรือรายการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ กรุณาตรวจสอบอย่างรอบคอบนโยบายของบุคคลที่สามและการปฏิบัติและให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจพวกเขาก่อนที่คุณจะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใด ๆ ร้องเรียนอ้างว่ากังวลหรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรถูกนำไปบุคคลที่สาม

หมวดที่ 9 – ความคิดเห็นของผู้ใช้, ความคิดเห็นและข้อเสนออื่น ๆ

ถ้าตามคำร้องขอของเราคุณส่งส่งเฉพาะบางอย่าง (เช่นรายการประกวด) หรือไม่มีการร้องขอจากเราคุณส่งความคิดสร้างสรรค์, ข้อเสนอแนะข้อเสนอแผนหรือวัสดุอื่น ๆ ไม่ว่าจะออนไลน์โดยทางอีเมล์โดยทางไปรษณีย์หรือ (รวมเรียกว่า ‘ความเห็น’) คุณยอมรับว่าเราอาจได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อ จำกัด , แก้ไข, สำเนาเผยแพร่แจกจ่ายแปลและอื่น ๆ ใช้ในสื่อใด ๆ ความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณส่งมาให้เรา เราเป็นและจะไม่มีหน้าที่ (1) เพื่อรักษาความเห็นใด ๆ ในความเชื่อมั่น; (2) การจ่ายค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นใด ๆ
เราอาจจะ แต่มีภาระที่จะต้องไม่มีการตรวจสอบแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เรากำหนดในดุลยพินิจของเรามีกฎหมายที่น่ารังเกียจข่มขู่หมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ หรือข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการ .
คุณยอมรับว่าการแสดงความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ รวมทั้งลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวบุคลิกภาพหรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมส่วนบุคคลหรือเป็นเจ้าของ นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ได้มีการหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายอย่างอื่นวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจในทางใดส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในการให้บริการหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้อีเมลปลอมหลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองหรือทำให้เข้าใจผิดเราหรือบุคคลที่สามเป็นที่มาของการแสดงความคิดเห็นใด ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณทำและความถูกต้องของพวกเขา เราจะไม่รับผิดชอบและถือว่าไม่มีความรับผิดสำหรับความคิดเห็นที่โพสต์โดยคุณหรือใด ๆ ของบุคคลที่สาม

หมวดที่ 10 – ข้อมูลส่วนบุคคล

ส่งของคุณของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านร้านค้าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

หมวดที่ 11 – ข้อผิดพลาด, ความไม่ถูกต้องและการละเลย

บางครั้งอาจจะมีข้อมูลในเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียดสินค้าราคาโปรโมชั่นและข้อเสนอค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า, เวลาในการขนส่งและความพร้อม เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือการละเว้นและเพื่อเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมทั้งหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อของคุณ) .
เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อมูลการกำหนดราคายกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการปรับปรุงที่ระบุหรือวันรีเฟรชนำไปใช้ในการให้บริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในการให้บริการหรือบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง

หมวดที่ 12 – การใช้ประโยชน์ต้องห้าม

นอกจากลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงในการให้บริการที่คุณไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของ (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใด ๆ (ข) เพื่อเรียกร้องคนอื่น ๆ ที่จะดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ (ค) ที่จะละเมิดใด ๆ ระหว่างประเทศของรัฐบาลกลางจังหวัดหรือกฎระเบียบของรัฐกฎระเบียบกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น; (ง) การละเมิดหรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) การคุกคามรังแกดูถูกอันตราย, หมิ่นประมาท, ใส่ร้ายดูหมิ่นข่มขู่หรือความแตกต่างขึ้นอยู่กับเพศรสนิยมทางเพศ, ศาสนา, เชื้อชาติเชื้อชาติอายุชาติกำเนิดหรือความพิการ; (ฉ) การส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (ช) ที่จะอัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือชนิดอื่น ๆ ของรหัสที่เป็นอันตรายที่จะหรืออาจจะถูกนำมาใช้ในทางที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต; (ซ) การเก็บรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) การสแปม phish, Pharm, ข้ออ้าง, แมงมุมรวบรวมข้อมูลหรือขูด; (ญ) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม; หรือ (k) เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหรือเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของการให้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้งานของบริการหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดใด ๆ ของการใช้งานที่ต้องห้าม

มาตรา 13 – ข้อ จำกัด ของการรับประกัน; ข้อจำกัดความรับผิด

เราไม่รับประกันแทนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้บริการของเราจะได้รับอย่างต่อเนื่องตรงเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด
เราไม่รับประกันว่าผลที่อาจจะได้รับจากการใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ
คุณยอมรับว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะเอาบริการเป็นระยะเวลาไม่แน่นอนของเวลาหรือยกเลิกการใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
คุณยอมรับว่าการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้บริการที่มีความเสี่ยง แต่เพียงผู้เดียวของคุณการบริการและผลิตภัณฑ์และบริการจัดส่งถึงคุณผ่านบริการที่มี (ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งจากเรา) ให้ ‘เป็น’ และ ‘เท่าที่มีอยู่สำหรับการใช้งานของคุณโดยปราศจากการแทนใด ๆ การรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ โดยนัยรวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของการซื้อขายที่มีคุณภาพขายได้, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างยิ่งความทนทานชื่อและไม่ละเมิด
ไม่ว่าในกรณีต้องสิรสุภาดอมคอม (Sirasupa.com) กรรมการของเราเจ้าหน้าที่พนักงาน บริษัท ในเครือตัวแทนผู้รับเหมา, ฝึกงาน, ซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการหรือผู้ออกใบอนุญาตต้องระวางโทษสำหรับการบาดเจ็บใด ๆ สูญเสียการเรียกร้องหรือโดยตรงทางอ้อม บังเอิญลงโทษพิเศษหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียผลกำไรที่สูญเสียรายได้, เงินฝากออมทรัพย์ที่หายไป, การสูญหายของข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือความเสียหายที่คล้ายกันไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาการละเมิด (รวมทั้งความประมาท) หนี้สินที่เข้มงวดหรืออย่างอื่นที่เกิดจากการใช้งานของคุณใด ๆ ของบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ จัดหาการใช้บริการหรือเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับการใช้บริการหรือสินค้าใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความผิดพลาดใด ๆ หรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ (หรือผลิตภัณฑ์) โพสต์ส่งหรือทำอย่างอื่นผ่านทางบริการแม้ว่าคำแนะนำของความเป็นไปได้ของพวกเขา เพราะบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือเกิดขึ้นในรัฐดังกล่าวหรือในเขตอำนาจความรับผิดของเราจะ จำกัด ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

หมวดที่ 14 – การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะให้ความคุ้มครองป้องกันและระงับอันตราย สิรสุภาดอมคอม (Sirasupa.com) และแม่ของเรา บริษัท ในเครือ บริษัท คู่ค้าเจ้าหน้าที่กรรมการตัวแทนผู้รับเหมาผู้ออกใบอนุญาตผู้ให้บริการผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ฝึกงานและพนักงานของ บริษัท ไม่เป็นอันตราย จากการเรียกร้องหรือความต้องการรวมทั้งค่าทนายความที่เหมาะสม ‘ทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการหรือเอกสารของคุณพวกเขารวมโดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือสิทธิของ ของบุคคลที่สาม

หมวดที่ 15 – ส่วน ๆ

ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้จะถูกกำหนดให้เป็นที่ผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวอย่างไรก็ตามจะต้องมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับและส่วนที่ไม่มีผลบังคับให้ถือว่าได้รับการตัดออกจากข้อตกลงเหล่านี้ บริการการกำหนดดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออื่น ๆ

หมวดที่ 16 – พ้น

ภาระผูกพันและหนี้สินของบุคคลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีวันสิ้นสุดจะอยู่รอดสิ้นสุดของข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด
เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้จนกว่ายกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณอาจจะยกเลิกข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการที่จะใช้บริการของเราหรือเมื่อคุณหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา
หาก แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจของเราคุณล้มเหลวหรือเราสงสัยว่าคุณมีความล้มเหลวเพื่อให้สอดคล้องกับระยะใด ๆ หรือการให้เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เราอาจบอกเลิกสัญญานี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งและคุณจะยังคงต้องรับผิดชอบจำนวนเงินทั้งหมดเนื่องจากขึ้น และรวมถึงวันที่สิ้นสุด; และ / หรือตามอาจปฏิเสธคุณจะสามารถเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด)

ตอนที่ 17 – ข้อตกลงทั้งหมด

ความล้มเหลวของเราที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติของข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว
ข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการและนโยบายใด ๆ หรือกฎการดำเนินงานโพสต์โดยเราบนเว็บไซต์นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการเป็นข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจระหว่างคุณและเราและควบคุมการใช้บริการของคุณแทนที่ใด ๆ ข้อตกลงก่อนหรือสมัย, การสื่อสารและข้อเสนอ ไม่ว่าจะเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณและเรา (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงรุ่นก่อน ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ)
งงงวยใด ๆ ในการตีความของเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความกับบุคคลที่ร่าง

มาตรา 18 – กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการและข้อตกลงแยกต่างหากใด ๆ โดยเราให้คุณบริการจะถูกควบคุมโดยและตีความตามกฎหมายของเลขที่ 27/15 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

มาตรา 19 – การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

คุณสามารถตรวจสอบรุ่นล่าสุดของเงื่อนไขการใช้บริการในเวลาใดก็ได้ที่หน้านี้
เราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเราในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการใด ๆ โดยการโพสต์การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลง ท่านยังคงใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือบริการดังต่อไปนี้การโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ตอนที่ 20 – ข้อมูลการติดต่อ

คำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการจะถูกส่งถึงเราที่ support@sirasupa.com

นโยบายความปลอดภัยของเว็บไซด์ / Security Policy

เว็บไซต์ www.sirasupa.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) (ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล์, อื่นๆ) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ :

1. เว็บไซต์ของเราได้มีสัญญาใช้บริการกับ บริษัทภายนอก (Outsourcing Company Contract) ชื่อ Host4Pro เป็นผู้ให้บริการ เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) และเป็นผู้ดูแลระบบความปลอดภัยเว็บไซต์ ซึ่งได้คำนึงถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ และได้ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
2. เว็บไซต์ของเราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ อย่างชัดเจน
3. ทางผู้ดูแลระบบทำการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
4. เว็บไซต์ของเรา ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติม กับทางเจ้าหน้าเราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ อีเมล์ : support@sirasupa.com